>

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A https://pressreleasehungary.com weboldal (továbbiakban Weboldal) tulajdonosainak, valamint üzleti partnereinek érdekei egyaránt megkívánják, hogy a Szolgáltató a Weboldal felhasználóinak (továbbiakban Felhasználó) panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott kötelezettségek betartásával járjon el.

Ez a Panaszkezelési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) a hatályos jogszabályi rendelkezések keretei között azokat az elveket és gyakorlatokat tartalmazza, amelyeket a Szolgáltató a panasz ügyintézési tevékenységének kialakítása és gyakorlása során szem előtt tart, követendő piaci gyakorlatként elismer, és amelyeket saját munkájának hatékonyabb megszervezése és ügyfeleik igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében a jó panaszügyintézés általánosan elfogadott egységes mércéjeként követ.

A Szolgáltatóval szemben felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak a Szolgáltató számára, ezért azok kezelésének, kivizsgálásának, elemzésének és értékelésének rendjét a Szolgáltató szervesen beépíti a tevékenységébe. További alapelv, hogy a Szolgáltató a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás keretében és szabályai szerint kezeli.

 

I. PANASZKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Event Line Hungary Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Székhely:1062 Budapest, Andrássy út 59.

Cégjegyzék szám: 01-09-307045

Adószám: 26193991-2-42

Kapcsolattartó: Suskó Tamás

Telefon: +36-70-882-6760

E-mail: info(kukac)pressreleasehungary.com

 

II. PANASZ

 1. Panasz a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem, vagy reklamáció, amelyben a panaszos a Szolgáltató magatartását, tevékenységét vagy mulasztását kifogásolja, és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza.
 2. Nem minősül panasznak, ha a Weboldal felhasználója (továbbiakban Felhasználó) a Szolgáltatól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.

 

III. PANASZOS

 1. Panaszos lehet jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, aki a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatosan tesz panaszt.
 2. Panaszos általában felhasználója a Szolgáltató szolgáltatásának, panaszosnak tekintendő azonban az a személy is, aki a Szolgáltató eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenyégével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja.
 3. Panasz képviselő útján történő benyújtása esetén a Szolgáltató vizsgálja a benyújtási jogosultságot. A panasz rögzítésekor a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos – törvényes, illetve meghatalmazotti – képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is. A képviseleti jog igazolásának hiányában a Szolgáltató közvetlenül a Panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében.

 

IV. PANASZ ELŐTERJESZTÉSE

 1. Panasz előterjeszthető szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján postai úton és e-mailben).
 2. A Szolgáltató segíti a panaszost a panasz megfogalmazásában és benyújtásában. Ennek érdekében a panasz benyújtásához a panaszbejelentés ajánlott tartalmi elemeit a VII. pontban fogalmazta meg.
 3. Személyesen szóban vagy írásban előterjesztett vagy más által átadott írásbeli panaszt a Szolgáltató székhelyén lehet bejelenteni minden munkanapon 8 órától 16 óráig.
 4. Telefonon közölt szóbeli panaszt I. pontban megadott telefonszámon munkanapokon 09:00 órától 17:00 óráig lehet bejelenteni.
 5. Postai úton előterjesztett panaszt a Szolgáltató postacímére kell megküldeni.

 

V. PANASZ ÜGYINTÉZÉSE

 1. A beérkezett panaszokat a Szolgáltató különös figyelemmel vizsgálja. Panaszeljárás során a Szolgáltató szakszerűen, teljes körültekintéssel, a hatályos jogszabályokban előírt kötelezettségek betartásával, ügyfél-barát módon jár el. A panaszokat és a panaszosokat objektív módon, ugyanazon eljárás és szabályok keretében kezeli. Panaszügyintézés sorén a Szolgáltató biztosítja az érintett terület munkatársainak pártatlanságát és elfogulatlanságát. A panasz kivizsgálásban és a panasszal kapcsolatos döntéshozatalban a sérelmezett intézkedésben résztvevő személy lehetőleg nem vesz részt. A panaszok kezelése az előterjesztés módjától függ.
 2. Szóbeli panasz: amennyiben megítélése szerint az Ön észrevétele, panasza egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, kérjük, forduljon munkatársunkhoz a I. pontban megadott telefonszámon. Munkatársunk igyekszik valamennyi kérdésére választ adni. Amennyiben a Szolgáltató részéről elkövetett hibára derül fény, kollegánk tájékoztatni fogják a hiba orvoslásának módjáról és lehetőségéről. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltató bizonyos esetekben a fenti telefonszámokon elhangzó beszélgetésekről hangfelvételt készíthet. Amennyiben Ön a fenti telefonszámon teszi meg panaszát, azt a Szolgáltató úgy értelmezi, hogy Ön hozzájárul a telefonbeszélgetésnek a Szolgáltató által történő rögzítéséhez valamint a telefonszámának a Szolgáltató által történő kezeléséhez. A Szolgáltató a telefonbeszélgetésről készült hangfelvételt 3 hónapig őrzi meg, ezt követően olyan módon törli, hogy az a törlést követően vissza nem kereshető.
 3. Írásbeli panasz: amennyiben észrevételeit részletesen és maradandóan kívánja jelezni, vagy esetleg szóbeli panaszát nem az Ön teljes megelégedésére orvosoltuk, Önnek lehetősége van írásbeli panaszbejelentést tenni a I. pontban felsorolt elérhetőségeink egyikén.
 4. Panaszügyintézés kizárólag azt követően kezdődik meg, hogy a Szolgáltató rendelkezésére áll a panaszt részletesen rögzítő, a panaszos által benyújtott panaszbejelentés. Amennyiben a panaszbejelentés felvételére azért kerül sor, mert a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, a jegyzőkönyv tartalmazza a Szolgáltatónak a panasszal kapcsolatos álláspontját is.
 5. Panaszok rögzítése során a Szolgáltató biztosítja, hogy az azonosítás céljából bekért adatok ne sértsék az adatvédelmi előírásokat és ne szolgáljanak más, a panaszügyek regisztrálásán kívüli egyéb adatgyűjtési célt.
 6. A Szolgáltató az írásbeli panasszal kapcsolatos pontos, közérthető és egyértelmű indoklással ellátott álláspontját a a beérkezéstől számított 30 napon belül (kézbesítési idő) megküldi a panaszosnak. Amennyiben a panasz jellege miatt a fenti határidő nem tartható, az ügyintézési idő hosszabbításáról és annak indoklásáról Önnek külön értesítést küldünk. Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk az Ön részéről. Ebben az esetben kérjük ilyen irányú megkeresésünk mielőbbi megválaszolni.
 7. Szolgáltatón kívüli panasz bejelentésének, orvoslásának lehetőségei: amennyiben esetleg a fenti utak egyike sem jár az Ön számára kielégítő eredménnyel, akkor a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

Reméljük, hogy tájékoztatónk minden panaszbejelentéssel kapcsolatos kérdésére választ adott. Amennyiben további információkra lenne szüksége, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

 

VI. PANASZÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLTOS UTÓLAGOS TEENDŐK

 1. Szolgáltató az érkezett panaszokat és az arra adott válaszokat a panasz alapjául szolgáló jogviszonyra előírt bizonylat-megőrzési szabályokban meghatározott időtartamig, de legalább a panasz elintézésétől számított 3 évig megőrzi és azt a Felügyelet kérésére bemutatja.
 2. Szolgáltató a panaszok nyilvántartását oly módon alakítja ki és vezeti, hogy az alkalmas legyen a pénzügyi statisztikák és kimutatások készítésére is, amelyek célja többek között a panaszügyintézés hatékonyságának mérése.
 3. Szolgáltató a panaszokról meghatározott időközönként, de célszerűen legalább éves gyakorisággal elemzést készít, amelyben felméri a panaszügyek kapcsán leginkább érintett szolgáltatásokat, egyéb működési területeket és meghatározza a panaszok megelőzése, illetve csökkentése érdekében szükséges és lehetséges intézkedéseket.
 4. Az elemzés célja a panaszügyekből levonható tapasztalatok beépítése a szolgáltatási folyamatba.
 5. Szolgáltató panaszügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét az ügyfelek igényeire és saját üzletpolitikájának fogyasztóvédelmi szempontjaira tekintettel folyamatosan fejleszti.

 

VII. PANASZBEJELNÉS AJÁNLOTT TARTALMA

 1. Panaszbejelentés egyértelmű elnevezése (pl. panaszbejelentés),
 2. Szolgáltató megnevezése,
 3. Bejelentés időpontja és a bejelentés módja (levélben, emailban),
 4. Panaszos azonosítására szolgáló adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím),
 5. Panasz jellegének rövid, tömör leírása,
 6. Panasz indokainak, magyarázatának lényeges körülményeinek ismertetése,
 7. Panaszos konkrét igényének megjelölése.
© 2019 Press Release Hungary. Minden jog fenntartva! - All Rights Reserved. Designed By Svsco